Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (United States Department of Agriculture, không chính thức là Agriculture Department hay USDA) là một bộ hành chính liên bang của Hoa Kỳ đặc trách phát triển và thực thi chính sách của chính phủ Hoa Kỳ về nông nghiệp, nông trại và thực phẩm.

635410808432328125 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) 635410809996300290 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
Biểu trưng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ Con dấu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

Các mục tiêu của bộ là đáp ứng nhu cầu của nông dân, người làm nông trại, khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và giao thương nông nghiệp, hành động để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tạo thuận lợi cho các cộng đồng nông thôn và xoá đói tại Hoa Kỳ và tại hải ngoại.

Người lãnh đạo bộ là Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ, một thành viên của Nội các Hoa Kỳ.
Bộ trưởng hiện thời là Tom Vilsack.

635410814931853535 Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA)
Tổng hành dinh của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ nằm trên National Mall ở Washington, D.C

Các cơ quan thuộc USDA

  • Cục Tiếp thị Nông nghiệp (Agricultural Marketing Service)
  • Chương trình Hữu cơ Quốc gia (National Organic Program)
  • Cục Nghiên cứu Nông nghiệp (Agricultural Research Service))
  • Thư viện Nông nghiệp Quốc gia (National Agricultural Library)
  • Cục Kiểm dịch Thực Động vật (Animal and Plant Health Inspection Service)
  • Chăm sóc Động vật (Animal Care)
  • Đặc trách Luật lệ Kỹ thuật Sinh học (Biotechnology Regulatory Services)
  • Đặc trách Quốc tế (International Services)
  • Tách ly và Bảo vệ Thực vật (Plant Protection and Quarantine)
  • Đặc trách Thú y (Veterinary Services)
  • Đặc trách Hoang dã (Wildlife Services)
  • Trung tâm Chính sách và Khuyến khích Dinh dưỡng (Center for Nutrition Policy and Promotion)
  • Cục Nghiên cứu hợp tác tiểu bang, Giáo dục và Mở rộng (Cooperative State Research, Education, and Extension Service)
  • Cục Nghiên cứu Kinh tế (Economic Research Service)
  • Cục Đặc trách Nông trại (Farm Service Agency)
  • Cục Thực phẩm và Dinh dưởng (Food and Nutrition Service)
  • Cục Kiểm dịch và An toàn Thực phẩm (Food Safety and Inspection Service)
  • Cục đặc trách Nông nghiệp Ngoại quốc (Foreign Agricultural Service)
  • Cục Kiểm lâm (Forest Service)
  • Cơ quan Kiểm tra Ngũ cốc, Đóng bì và Dự trử (Grain Inspection, Packers and Stockyards Administration)
  • Cục Thống kê Nông nghiệp Quốc gia (National Agricultural Statistics Service)
  • Trung tâm Tài chính Quốc gia (National Finance Center)
  • Cục Bảo tồn Tài nguyên Thiên nhiên (Natural Resources Conservation Service)
  • Cục Quản lý Rủi ro Risk Management Agency)
  • Phát triển Nông thôn (Rural Development)
  • Vằn phòng Phát triển Cộng đồng (Office of Community Development)
  • Cục Gia cư Nông thôn (Rural Housing Service)

USDA cũng là cơ quan cấp chứng nhận các tiêu chuẩn cho các sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm xuất nhập khẩu vào Mỹ.

Cùng Danh Mục :

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>