Người thất nghiệp

Quyền và nghĩa vụ mà người thất nghiệp có và phải làm

Người lao động bị chấm dứt hưởng TCTN thuộc một số trường hợp thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo more »